O

Origamiq Studio

Origamiq Studio

Raised

600
120% reached of my target amount €500

Ori­ga­miq Stu­dio komt in ac­tie voor SOS kin­der­dor­pen.

Aan­ge­naam,

Wij zijn vier ge­mo­ti­ve­ren­de stu­den­ten van het Gra­fisch Ly­ce­um Utrecht en vor­men sa­men de bu­re­aug­roep Ori­ga­miq Stu­dio. Bij ons kunt u te­recht voor huis­stijl re­a­li­sa­ties, cam­pag­nes, pro­mo­ties, web­si­te pro­to­ty­ping, Word­press web­si­tes etc. 

Do­na­tie doel:

"In onze kin­der­tijd leg­gen we de ba­sis voor de rest van ons le­ven. Daar­om ge­ven wij kin­de­ren zon­der ou­ders of vei­lig thuis zo snel mo­ge­lijk weer een lief­de­vol­le fa­mi­lie­ba­sis. Een vei­lig thuis waar het wordt om­ringd met ver­trou­wen en res­pect."

Con­tact ons:
ori­ga­mi­q­stu­dio@gmail.com