We Blue-It

We Blue-It

( Member of team: Het Bureau )

Raised

0
0% reached of my target amount €40
Closed You can't donate anymore

We Blue-It is een jong en fris in­ter­ac­tief vorm­ge­vers be­drijf, dat be­staat uit een krach­tig team van vorm­ge­vers en pro­gram­meurs. Voor Het Bu­reau (Een on­der­deel van de op­lei­ding) ma­ken wij pro­duc­ten voor klan­ten.

We Blue-It is een jong en fris in­ter­ac­tief vorm­ge­vers be­drijf, dat be­staat uit een krach­tig team van vorm­ge­vers en pro­gram­meurs. We Blue-It richt zich op het ont­wer­pen en ont­wik­ke­len van web­si­tes en daar­naast ook be­zig is met het creëren van een ei­gen iden­ti­teit voor de klant. We Blue-It neemt op een per­soon­lij­ke en leu­ke ma­nier, elke stap van het pro­ces door. Zo weet de klant waar hij/​zij aan toe is en op deze ma­nier sa­men, een ge­wel­dig pro­duct neer te mo­gen zet­ten.