Kerstmarkt Universiteit Utrecht

Laisha en Myrna
Closed You can't donate anymore
Normal 3dbdab3efa500923c58e831804ee1ed5b202fcbd
from €350 (181%)

Laisha en Myr­na haal­den geld op!

De me­de­wer­kers van fa­cul­teit Bè­ta­we­ten­schap­pen en de Uni­ver­si­tai­re Be­stuurs­dienst van de Uni­ver­si­teit Utrecht, kon­den af­ge­lo­pen dins­dag 13 de­cem­ber kerst­in­ko­pen doen op de kerst­markt.
Een leeg­staand hou­ten huis­je werd om­ge­to­verd in een warm­har­ti­ge ver­za­mel­plek waar­bij glüh­wein, war­me cho­co­melk, het heer­lijk­ste eten en de no­di­ge kerst­ta­fe­re­len bij­een kwa­men. On­der het ge­not van deze fij­ne kerst­sfeer kre­gen de me­de­wer­kers de ge­le­gen­heid de ont­van­gen to­kens (€2,50 per stuk) uit te ge­ven aan iets waar zij ge­luk­kig van wor­den. On­wijs mooi om te zien dat men­sen van­uit deze ge­dach­ten graag een steen­tje wil­de bij­dra­gen aan de nood­hulp ac­tie voor het oor­logs­ge­bied Syrië. Deze men­sen heb­ben de hulp hard no­dig!

Uit­ein­de­lijk heb­ben wij €635,- op­ge­haald waar voed­sel­pak­ket­ten ge­fi­nan­cierd van kun­nen wor­den. Dit be­te­kent dat 13 ge­zin­nen, be­staan­de uit 5 fa­mi­lie­le­den, voor een maand zijn voor­zien van voed­sel!

Promote this page with a cool poster. You can determine the text yourself and then print the poster and put it up anywhere. Anyone can make a poster of this page, including friends, family, colleagues, people from your sports team or classmates. Put the poster up in a supermarket, behind the window at shops, at companies or at school. Putting up a poster is often no problem if you ask nicely and explain what it is for.

View all
€635 21-12-2016 | 14:59